On-line obchod – Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zpracování osobních údajů

Dodání zboží

Kupní cena a platební podmínky

Poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy

Reklamace

Kontakty a zákaznické centrum

Závěrečná ustanovení

 

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 1, v Celnici 1031, PSČ: 110 00, IČ: 24711748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168029 (dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pouze "prodávající") prodává zboží uživatelům internetových stránek obchod.readersdigest.cz (dále pouze „kupující“).

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Prodávající nabízí kupujícím zboží na internetových stránkách obchod.readersdigest.cz. U nabízeného zboží je uvedena jeho stručná charakteristika a kupní cena včetně DPH a nákladů na dodání (poštovné a balné). Pokud si kupující přeje zboží objednat, přidá ho do nákupního košíku a vyplní všechny předepsané údaje ve vstupním formuláři.

Objednávku i údaje ve vstupním formuláři má kupující možnost následně zkontrolovat a případně měnit. K závaznému objednání zboží dojde v okamžiku, kdy u nabídky vybraného zboží kupující klikne na tlačítko "Objednat". Na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou ve vstupním formuláři, bude zaslán e-mail, ve kterém prodávající objednávku kupujícího potvrdí. Potvrzení bude provedeno bezprostředně po objednání. Prodávající kupní smlouvu (tedy nabídku zboží a objednávku) archivuje v elektronické podobě po dobu 5 let. Po dobu archivace není kupní smlouva kupujícímu přístupná, kupující však má možnost si kupní smlouvu archivovat a reprodukovat sám. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje používá prodávající pouze za účelem vyřízení objednávky a splnění svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jméno, příjmení a adresu kupujícího může prodávající za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, použít k nabídce zboží a služeb.

Pokud si kupující nepřeje, aby prodávající jeho osobní údaje použil k nabídce svého zboží či služeb, může prodávajícího na adrese zakaznik@vyber.cz informovat, že s tímto zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí. Osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení a adresa může prodávající předat jinému správci osobních údajů za účelem nabídky výrobků a služeb, pokud s tímto postupem kupující nevysloví nesouhlas. Nesouhlas je možno zaslat na adresu zakaznik@vyber.cz. Se souhlasem kupujícího může prodávající použít k nabídce zboží a služeb i další osobní údaje kupujícího jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Souhlas je možno udělit při vyplňování osobních údajů v objednávkovém formuláři nebo na adrese zakaznik@vyber.cz. Souhlas lze kdykoli odvolat na adrese zakaznik@vyber.cz.

Zpracování osobních údajů může kupující provádět prostřednictvím třetích osob, jejichž seznam je uveden na www.vyber.cz, a to automaticky i manuálně. Osobní údaje jsou také poskytovány České poště, s.p., a to za účelem doručení objednaného zboží v souladu s poštovními podmínkami doručení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tato práva může kupující realizovat prostřednictvím adresy zakaznik@vyber.cz.

Dodání zboží

Zboží prodávající dodává prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou ve vstupním formuláři. Zboží je kupujícímu dodáno obvykle do 14 pracovních dnů od objednání, pokud u konkrétního druhu zboží není uvedeno jinak. Jakékoliv informace týkající se procesu dodání zboží může kupující získat na adrese zakaznik@vyber.cz. V dotazu je vždy třeba uvést číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslaném prodávajícím.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena každého druhu zboží včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob.

K dodanému zboží bude přiložena složenka, kterou kupující kupní cenu uhradí. Kupující může zaplatit buď celou kupní cenu najednou do 14 dnů po obdržení zboží, nebo v několika měsíčních bezúročných splátkách. První splátka musí být zaplacena do 14 dnů po obdržení zboží. Způsob platby si kupující zvolí v objednávce. Kromě kupní ceny zaplatí kupující také náklady na dodání (poštovné a balné) ve výši uvedené u nabízeného zboží.

Poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Tarsago Česká republika, s.r.o., V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, P.O.Box 86, 225 86 Praha 025, zakaznik@vyber.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.3 Na naší webové stránce www.vyber.cz můžete nalézt formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Tarsago Česká republika, s.r.o., 223 10 Depo Praha 701. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy (doc, 25 kB)

Reklamace

Vadu zboží oznámí kupující prodávajícímu na adrese Tarsago Česká republika, s.r.o., P.O. Box 86, 225 86 Praha 025, případně na adrese zakaznik@vyber.cz bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, skrytou vadu je třeba oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohla(a) při dostatečné péči zjistit, nejpozději do 2 let po převzetí zboží. Vadné zboží se vrací na adresu: Tarsago Česká republika, s.r.o., 223 10 Depo Praha 701. Prodávající rozhodne o reklamaci (tj. sdělí kupujícímu, zda reklamaci uznává jako důvodnou nebo ne) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Vadné zboží prodávající vymění za zboží bez vady, pokud si kupující nezvolí jiné právo z vadného plnění podle občanského zákoníku (např. přiměřenou slevu z kupní ceny). Informace o průběhu vyřizování reklamace prodávajícím může kupující získat na adrese zakaznik@vyber.cz nebo na telefonním čísle 810 800 020 nebo 2 9677 9677.

Kontakty a zákaznické centrum Tarsago Česká republika, s.r.o.

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese: Tarsago Česká republika, s.r.o., P.O.Box 86, 225 86 Praha 025, případně na adrese zakaznik@vyber.cz. Telefonicky lze informace získat na tel. č. 810 800 020 nebo 2 9677 9677. Při veškeré komunikaci s prodávajícím uvede kupující, pokud je to možné, své zákaznické číslo.

Zákaznické centrum kupujícího vyřizuje případné stížnosti kupujících. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

 

Podrobné kontakty

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím na internetových stránkách obchod.readersdigest.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu textovou podobu Všeobecných obchodních podmínek, která se bude vztahovat na příslušnou objednávku.